Culinary Institute of Barcelona

(+34) 681 169 691 T: (+34) 93 595 14 30

Avís legal

1. Informació general

Aquest lloc web (cib.education) és propietat de l'entitat mercantil denominada ANIMIVIS, S.L. amb CIF B55296180 i domicili a Barcelona, C/ Santander, 49-51 (08020).

L'ús del lloc Web es regeix per les normes establertes en el present avis legal, així com per el previst en la Política de Protecció de dades i Privacitat contingudes i publicades també en la web present. La utilització d'aquest, implica que vostè accepta expressament aquestes condiciones. Pots contactar amb el CIB en la direcció postal indicada prèviament o a través de la adreça de correu electrònic [email protected].

2. Objecte

Aquest lloc web (cib.education) és propietat de Culinary Institute of Barcelona S.L. (En endavant, CIB), i ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta empresa.

3. Accés al web

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, a excepció del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

4. Ús del lloc web

La utilització del lloc web per part de qualsevol persona atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús que en fa és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que CIB posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer de tot això un ús conforme a les presents condicions generals.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d'intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o s'hagin indicat a aquest efecte.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web inclou o pot incloure continguts, textos, material publicitari, dibuixos, estudis, articles, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals CIB n'és titular o legítim llicenciatari.

En aquest sentit, queda completament prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquest web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codi font, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquest lloc web.

Així mateix, queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol forma o realitzar obres derivades dels programes necessaris per al funcionament i accés d'aquest web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar qualsevol acte d'explotació.

6. Responsabilitat

6.1. Accés al lloc web

CIB no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que estiguin causats per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web.

6.2. Protecció de dades personals

La visita del lloc web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

En el cas de complimentar el formulari d'accés, vostè com usuari proporciona alguna informació de caràcter personal, hi haurà de consentir expressament el tractament que ANIMIVIS, S.L fa de les seves dades, la qual està recollida i sempre actualitzada a l'apartat de la política de protecció de dades de ANIMIVIS, S.L, aquest consentiment és requisit indispensable per a poder continuar amb el registre, conforme s'estableix per la normativa de protecció de dades.

Les dades recollies en el lloc Web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i de lliure circulació d'aquestes dades i que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), i conforma s'explica i detalla en la política de protecció de dades de caràcter personal de ANIMIVIS, S.L. que pot consultar en el següent enllaç https://cib.educationt/ca/politica-de-privacitat i que sempre podrà trobar actualitzada.

6.3. Dels continguts

CIB no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

6.4. Dels enllaços

El servei d'accés al web inclou o pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, CIB actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI).

6.5. Menos de 18 anys

El CIB no permet el registre de persones menors de 18 anys. Si ets major de 18 anys, per favor, no intentis registrar-te en el lloc web.

Cap menor de 18 anys pot proporcionar informació personal en el lloc Web, en el suposat que es detectés un registre per part d'un usuari menor de 18 anys, es procedirà a la seva cancel·lació i esborrar la seva informació al més aviat possible.