Culinary Institute of Barcelona

(+34) 681 169 691 T: (+34) 93 595 14 30

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades proporcionades poden ser objecte de cessió a tercers amb l'única finalitat de gestionar la petició realitzada per l'usuari i per al compliment de les nostres obligacions legals (gestoria, col·laboració amb autoritats i Administracions Públiques, etc.), ANIMIVIS, S.L. li garanteix que els cessionaris de les dades tenen el mateix o superior nivell de seguretat per al tractament de les dades que el de ANIMIVIS, S.L. i que hi ha un contracte previ que regula la seguretat de la cessió.


ANIMIVIS SL l'informa expressament que no realitza transferències internacionals de dades.


Procedirem a la cancel·lació i supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats, o quan vostè com a usuari, així ens ho sol·liciti conforme al seu dret de cancel·lació.


Un cop vostè sol·liciti la cancel·lació de les seves dades en exercici dels seus drets de protecció de dades o bé les dades ja no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats, o portin inactius durant un període superior a un any, ANIMIVIS , SL els traslladarà a un arxiu de naturalesa temporal i protegit amb sistemes informàtics d'anonimització i confidencialitat, la finalitat és únicament conservar les dades sense tractar-los per complir les seves obligacions legals durant el temps que estigui establert en les diferents normatives a efectes de conservació obligatòria.


Com a usuari i interessat, i en virtut del seu dret d'informació, en aquest apartat l'informem expressament que vostè és titular dels drets que s'indiquen a continuació, i els quals són respectats per ANIMIVIS, SL en el tractament de les seves dades de caràcter personal:


 • Dret d'accés: En virtut del dret d'accés l'afectat podrà obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, incloses en un determinat arxiu, o a la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. Aquest dret, constitueix el pilar dels drets que té l'afectat, ja que se li atorga un dret a conèixer les dades sotmeses a tractament, i per tant, fer possible el seu poder de control sobre les dades, d'aquesta manera, l'interessat està facultat a conèixer la informació relativa a la seva persona que consti en bases de dades i arxius automatitzats o no.
 • Dret de rectificació: és el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: L'exercici del dret de cancel·lació donarà lloc al fet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig conforme al que preveu la normativa vigent.
 • Dret d'oposició: és el dret de l'afectat a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix en els supòsits que preveu la normativa vigent.
 • Dret de transparència: qualsevol tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per a les persones físiques ha de quedar totalment clar que s'estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d'una altra manera dades personals que els concerneixen, així com la mesura que aquestes dades són o seran tractats.
 • Dret a l'oblit: L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa vigent.
 • Dret a la limitació del tractament: L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixin les condicions previstes a la normativa vigent.
 • Dret a la portabilitat de les dades: La persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se'ls hagués facilitat.

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades, ja sigui a nivell nacional o de la Unió Europea, encara que no estiguin recollits en l'enumeració anterior són respectats per ANIMIVIS, S.L.


Aquests drets s'exercitaran:


 • L'afectat, acreditant la seva identitat, de la manera que preveu l'apartat següent.
 • Quan l'afectat es trobi en situació d'incapacitat o minoria d'edat que l'impossibiliti l'exercici personal d'aquests drets, podran exercir el seu representant legal, en aquest cas serà necessari que acrediti aquesta condició.
 • Els drets també es poden exercir a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell.

Les condicions generals per a l'exercici dels drets són:


 • Els drets són drets independents, de manera que no es pot entendre que l'exercici de cap d'ells sigui requisit previ per a l'exercici d'un altre.
 • L'exercici per l'afectat dels seus drets serà gratuït.

L'exercici dels drets s'ha de portar a terme mitjançant la marcació de la casella habilitada a l'afecte en cadascuna dels nostres correus electrònics (newsletter) que té efectes automàtics, o bé, si vostè ho prefereix mitjançant comunicació dirigida al responsable de l'arxiu, per correu postal a les nostres oficines situades a Barcelona, carrer Santander nº 49-51 o correu electrònic a [email protected] .


ANIMIVIS, SL informa expressament que s'han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries al nostre abast per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.


Les dades sol·licitades en el lloc web són obligatoris. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats, atès que si vostè no proporciona els mateixos, ni tampoc el seu consentiment exprés per al seu tractament, aquesta part no estaria complint amb les seves obligacions legals derivades de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Consulteu la nostra política de cookies en el següent link https://cib.education/ca/politica-de-cookies